Algemene voorwaarden

artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Abconverse, hierna te noemen: “Abconverse”, en een Opdrachtgever waarop Abconverse deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Abconverse, voor de uitvoering waarvan door Abconverse derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Abconverse en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 

artikel 2. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Abconverse zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 2. Abconverse kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
 4. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Abconverse daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Abconverse anders aangeeft.

 

artikel 3. Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 1. De overeenkomst tussen Abconverse en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Abconverse derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Abconverse dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Abconverse zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 4. Abconverse heeft het recht, na hierover overleg gepleegd te hebben met de Opdrachtgever, bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 5. Abconverse is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 6. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Abconverse de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 7. Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van producten, programmatuur of gegevens die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de Opdrachtgever zijn gebracht.
 8. Abconverse is niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van de uitgevoerde werkzaamheden. Onvolkomenheden dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één week na uitvoering van de werkzaamheden schriftelijk en gedetailleerd aan Abconverse kenbaar te worden gemaakt.
 9. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Abconverse aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Abconverse worden verstrekt.
  Abconverse zal de door de Opdrachtgever verstrekte bedrijfsgegevens vertrouwelijk behandelen.
 10. Wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst is slechts mogelijk na schriftelijke goedkeuring van
  beide partijen.
 11. Indien Abconverse met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Abconverse niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

 

artikel 4. Opschorting, ontbinding van de overeenkomst

 1. Abconverse is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
 2. Voorts is Abconverse bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Abconverse kan worden gevergd.
 3. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Abconverse gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 4. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Abconverse vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Abconverse op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 5. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht, vermeerdert met de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

artikel 5. Overmacht

 1. Abconverse is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Abconverse geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Abconverse niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

 

artikel 6. Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Abconverse aan te geven wijze, tenzij schriftelijk anders door Abconverse aangegeven.
 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
 3. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Abconverse verschuldigde bedrag.
 4. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.

 

artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. Indien Abconverse aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
 2. Abconverse is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Abconverse is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Indien Abconverse aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Abconverse beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Abconverse is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Abconverse is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Aansprakelijkheid van Abconverse voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparing, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie of schade voortvloeiend uit aanspraken van derden jegens de Opdrachtgever is uitgesloten.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Abconverse .

 

artikel 8. Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Abconverse voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Abconverse toerekenbaar is.

 

artikel 9. Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde templates en/of applicaties berusten uitsluitend bij Abconverse , diens licentiegever of diens toeleverancier.
 2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Een aan de Opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar.
 3. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om de onder artikel 9 eerste lid bedoelde templates en/of applicaties te verveelvoudigen danwel te exploiteren.
 4. Indien in afwijking van de vorige artikelleden Abconverse bereid is zich te verbinden tot overdacht van een recht van intellectuele of industriële eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden overeengekomen.

artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Abconverse partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Abconverse is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Abconverse het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.